If you do it right 51 percent of the time you will end up a hero.

Alfred Sloan (1875-1966)BIRDSONG     PRODUCTIES

      


 
      Portfolio

Lopende projecten

 • Als projectmanager economische zaken verantwoordelijk voor het tactisch en strategisch richting geven aan grote economische vraagstukken voor de opdrachtgevende gemeente. Belangrijkste werkzaamheden zijn: uitwerken en leiden van het uitvoeringsprogramma van regionale en lokale gebiedsopgaven, realiseren projecten voor de beleidsvelden nieuwe economie, vestigingsklimaat, innovatie en digitalisering, adviseren college en gemeentelijk organisatie over economische vraagstukken, signaleren van belangrijke ontwikkelingen en deze vertalen in voorstellen.
 • Als senior adviseur het economisch belang in grote, complexe ruimtelijke ontwikkelingen vertegenwoordigen. Vanuit economie bijdragen leveren in de uitwerking van de omgevingsvisie en het realiseren van het omgevingsplan. Vertegenwoordiger van de stad in de regio en provincie als contactpersoon voor de regionale ruimtelijke economische ontwikkelingen. Verantwoordelijk voor uitrol van projecten en opgaven uit de Ruimtelijke Economische Visie, monitoren van de voortgang en ontwikkelen van aanvullend beleid waar nodig.

Gerealiseerde projecten

 • Als projectleider 'Digitalisering van de regelgeving' werkzaam binnen het programma Directoraat Generaal Omgevingswet en betrokken bij de stelselherziening omgevingsrecht. Werkzaamheden omvatten: opstellen beslisnotities en in relevante gremia inbrengen, aanjagen/bijwonen werkgroepen, afstemming met collega-projectleiders, samenwerking zoeken met relevante stakeholders.
 • Als projectleider zaakgericht werken verantwoordelijk voor de resultaten en planning binnen het gemeentelijk resultaatteam en leiding geven aan relevante applicatiebeheerders. Tevens als teammanager Documentaire Informatievoorziening leiding geven aan het team en hen begeleiden in het verandertraject naar zaakgericht en papierloos werken.
 • Als projecteider transitie digitale informatievoorziening zorgen voor transitie van document management naar een zo volledig mogelijke digitale werkwijze, analyseren, beoordelen en eventueel herinrichten digitale processen, functioneel leiding geven, deelnemen aan (werk)overleggen.
 • Als Strategisch Adviseur Regionale Samenwerking Economie en Arbeidsmarkt mede vormgeven aan bestuurlijke ambities van de gemeente in regionale verbanden, ontwikkelen en uitvoeren van (boven)gemeentelijk beleid op de gebieden economie, arbeidsmarkt en recreatie en toerisme. 
 • Werving en bemiddeling van professionals voor opdrachten en (tijdelijke) functies binnen met name de overheid en de non-profitsector. Zie ook Altera Pars.
 • Communicatieopdrachten voor industrie en groothandel.
 • Communicatie-advies en aanpassen/opstellen van websitecontent in het Nederlands en het Engels voor een high-end interim consultancy bureau.
 • Eindredactie novelle 'Eerste krokussen. De terugkeer van Peter de Grote'.
 • Advisering en ondersteuning hypotheek- en assurantiekantoor over communicatie- en marketingaspecten.
 • Kwartiermaker en accountmanager digitale informatievoorziening binnen een provincie. Met het accountmanagement wordt beoogd dat accountmanagers op termijn een adviserende en regievoerende rol vervullen op het gebied van digitaal werken. Opzetten onderbouwing kwaliteitsmonitoring digitaal werken en betrokken bij verdere uitrol digitaal werken.
 • Beleidsadvisering middelgrote gemeente en met name realisatie van een intergemeentelijk sociaaleconomisch team. Het accent ligt daarbij op 1) beleidsontwikkeling regionaal arbeidsmarktbeleid, 2) platformfunctie met ondernemers en onderwijsorganisaties en 3) opdrachtgeverschap fuserende uitvoeringsorganisaties.
 • Communicatie-ondersteuning reorganisatieadvies logistieke dienstverlener.
 • Management DIV-project binnen grote gemeente. Doel: wegwerken achterstanden. Werkzaamheden onder andere: aansturen team van medewerkers en fungeren als liason met verschillende DIV-afdelingen.
 • Communicatie-ondersteuning leverancier van raamdecoratieproducten.
 • Beleidsadvisering economische zaken binnen een middelgrote gemeente. Onderwerpen: ondersteunen startende ondernemers inclusief opzetten microfinanciering, BIZ, economie en wonen, economie en werk, economisch beleid in cijfers, citymarketing.
 • Structureren en vormgeven marketinginformatie van een agentschap in high end mode.
 • Realisatie van een economische beleidsvisie voor een middelgrote gemeente, beleidsadvisering  over economische onderwerpen en opzetten systematiek van microfinanciering voor startende ondernemers.
 • Aanpassen website van een praktijk voor persoonlijke ontwikkeling en acupunctuur.
 • Management digitaliseringsproject binnen een provincie.
 • Projectleiding plan van aanpak Introductie Document Management Systeem voor een provincie.
 • Beoordelen capita selecta opleiding vastgoedeconomie in opdracht van een landelijk opleidingsinstituut.
 • Opstellen van een documentair structuurplan voor een grote gemeentelijke dienst en samenstellen van een gebruiksvriendelijk handboek om het draagvlak voor een op moderne leest geschoeide documentaire informatievoorziening te vergroten.
 • Adviseren bij het structureren van complexe beleidsvoorstellen en redigeren van beleidsrapporten voor een grote gemeente.
 • Opzetten marketingcommunicatie (brochure, website) voor een detacheerder van juristen Ún advocaten.
 • Structureren en vormgeven marketinginformatie van een hypotheek- en assurantiekantoor.
 • Opstellen leerplan voor een opleidingsmodule vastgoedeconomie in opdracht van een landelijk opleidingsinstituut.
 • Co÷rdineren corporate communicatie en informatievoorziening. 
 • Ontwikkelen en implementeren HRM-beleid.  
 • Verbeteren financiŰle administratie.
 • Upgraden ICT-situatie. 
 • Managen directiesecretariaat en facilitair bureau.
 • Beleidsontwikkeling en -uitvoering op het vlak van de (corporate) communicatie en informatievoorziening inclusief commercialiseringstraject. 
 • Managen informatiecentrum en samenvoegen met communicatieafdeling.
 • Opzetten en aansturen communicatieafdeling. 
 • Projectmanagement van een groot aantal onderzoeks- en consultancyopdrachten op gebieden als ICT, handel, betalingsverkeer en ondernemerschap.
Top