Efficiency is de dingen goed doen.
Effectiviteit is goede dingen doen.


Peter Drucker, 1987BIRDSONG     PRODUCTIES

      


 
      Algemene voorwaarden Birdsong Producties


Artikel 1 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Birdsong Producties en opdrachtgever.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offerte
 1. Een offerte kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan en is steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 Opdrachtuitvoering
 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde informatie voor de opdracht tijdig in het bezit van Birdsong Producties is.
 2. Birdsong Producties voert de opdracht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap naar beste inzicht en vermogen uit.

Artikel 4 Inschakeling van derden
 1. Het staat Birdsong Producties vrij om voor (specifieke onderdelen van) de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Birdsong Producties blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de opdracht.

Artikel 5 Wijziging en meerwerk
 1. Indien een opdracht tussentijds wordt gewijzigd en Birdsong Producties werkzaamheden moet verrichten die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, is sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan worden beïnvloed.

Artikel 6 Tarieven
 1. Tenzij in de offerte anders is vermeld zijn de tarieven van Birdsong Producties exclusief omzetbelasting (BTW) en andere tarieven welke van overheidswege worden opgelegd en exclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 7 Facturering en betaling
 1. Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij met de opdrachtgever anders wordt afgesproken.
 2. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Birdsong Producties aangegeven wijze, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Na de in lid 1 bedoelde vervaldag is opdrachtgever de wettelijke rente over het te betalen bedrag verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bovendien komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit hoofde van de opdracht niet nakomt, heeft Birdsong Producties het recht de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
 1. Opdrachtgever heeft schriftelijke toestemming van Birdsong Producties nodig voor een ander gebruik dan in het kader van de opdracht is overeengekomen.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid
 1. Birdsong Producties zal ten aanzien van de aan hem bij de uitvoering van de opdracht bekend geworden informatie en gegevens betreffende (de organisatie van) opdrachtgever, de zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van Birdsong Producties kan worden gevraagd.
 2. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Birdsong Producties aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Birdsong Producties, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Deze bepaling mag geen belemmering vormen voor het in wet- en regelgeving bepaalde omtrent openbaarheid van bestuur, waar een organisatie zich aan dient te conformeren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. Birdsong Producties is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Birdsong Producties van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid van Birdsong Producties uit welke hoofde dan ook wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Birdsong Producties voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen (excl. BTW).
 3. Buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Birdsong Producties geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

Artikel 11 Annulering
 1. Behoudens uitdrukkelijke toestemming door Birdsong Producties is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, c.q. te annuleren.
 2. Een verzoek tot annulering c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. Birdsong Producties zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 12 Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Birdsong Producties en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
Top